Regulamin Sklepu Pucharowo

Regulamin sklepu z pucharami, medalami i nagrodami biznesowymi  -  PUCHAROWO.PL

I. Informacje Ogólne o zasadach zakupów w sklepie z nagrodami biznesowymi.

1. Niniejsze Warunki Współpracy określają zasady dokonywania zakupów towarów i usług w Pucharowo.PL z siedzibą w Warszawie i zostały ustalone na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Użyte w Warunkach Współpracy, pisane wielką literą pojęcia:

- „Sklep” - oznacza każdorazowo sklep “Pucharowo” działający pod adresem http://www.Pucharowo.PL, z siedzibą w Warszawie;

- „Towar” – oznacza trofea sportowe, artykuły pamiątkarskie, prezenty i gadżety reklamowe oraz inne wyroby oferowane przez Sklep, wskazane na stronie www.pucharowo.pl;

- Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (o ile ma prawo skutecznie zaciągać zobowiązania w swoim imieniu) dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;

- Odbiorca - Klient albo wskazana przez niego osoba/jednostka organizacyjna do której ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar;

- Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towaru przez Klienta spełniającą wymagania niniejszych Warunków Współpracy.

II. Składanie zamówień w sklepie z pucharami i trofeami sportowymi.

1. Zakupy Towarów mogą być dokonywane przez złożenie Zamówienia:

a) osobiście lub pocztą, w siedzibie sklepu albo poprzez serwis internetowy,

b) pocztą elektroniczną na adres: [email protected],

c) telefonicznie

d) w sklepie internetowym: www.pucharowo.pl.

2. Zamówienie powinno zawierać:

- pełne dane Klienta wymagane dla prawidłowego wystawienia faktury (w szczególności nazwisko/nazwę, NIP/PESEL, adres wraz z kodem pocztowym),

- imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,

- miejsce dostarczenia towaru ze wskazaniem Odbiorcy,

- dokładną specyfikację zamawianych Towarów z podaniem symboli podanych na stronie i ilości,

- w razie zamówienia usług grawerskich: jasne i czytelne podanie treści i wzoru grawerek z przypisaniem ich do poszczególnych zamówionych wyrobów. W przypadku własnego projektu Klienta Zamówienie powinno dodatkowo spełniać warunki Rozdziału VII punkt 2 i 3 („Realizacja zleceń grawerskich”) niniejszych Warunków.

3. Zamówienie musi być prawidłowo złożone (podpisane) przez Klienta. W imieniu Klienta nie będącego osoba fizyczną Zamówienie podpisują członkowie właściwego organu zgodnie z obowiązującymi u Klienta zasadami reprezentacji albo odpowiednio umocowani pełnomocnicy.

4. Sklep ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia niespełniającego wymagań niniejszych Warunków Współpracy, do momentu wykazania przez Klienta prawidłowości reprezentacji osób składających Zamówienie albo uzupełnienia niezbędnych danych. Nieusunięcie braków Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego brakach traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z zakupu.

5. Prawidłowo złożone Zamówienie wiąże Sklep i Kupującego, z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 oraz Rozdz. V pkt 5 poniżej.

6. Sklep dokładać będzie najwyższej staranności w celu nieprzerwanego zachowania dostępności asortymentu Towarów ujętych w Serwisie, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą nastąpić czasowe ograniczenia w tym zakresie. W takiej sytuacji Klient otrzyma niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia, na adres kontaktowy wskazany w Zamówieniu, odpowiednią informację o niedostępności Towaru, przewidywanym terminie jego dostarczenia i ewentualną ofertę sprzedaży Towaru zamiennego. Po otrzymaniu takiej informacji Klient ma prawo rezygnacji z zakupu (wycofania całego Zamówienia) lub zmiany Zamówienia bez żadnych ujemnych konsekwencji. 

III. Ceny i warunki handlowe. 

1. Ceny Towarów i usług grawerskich podane w Serwisie Internetowym zawierają podatek VAT 23%.

2. Standardowo koszt dostawy doliczany będzie do faktury i wynosi on według stanu na 1 luty 2016 r.(stawki na terytorium Polski):

a) dostawa firmami kurierskimi - DPD 18,75 zł brutto,

b) dostawa firmami kurierskimi - DPD z opłatą za pobranie 28,75 zł brutto

Zmiany wysokości wskazanych wyżej opłat następować będą wraz ze zmianą stawek usług kurierskich przewoźników.

3. W przypadku zamówień powyżej 700 zł, Klient nie ponosi kosztów dostawy, dotyczy zamówień do 5kg.

4. Warunki dostawy za granice Polski uzgadniane będą indywidualnie z Klientem.

 

IV. Formy płatności w sklepie za trofea sportowe.

1. Gotówka

2. „przedpłata” - zapłata przelewem na rachunek wskazany na fakturze proforma doręczonej Klientowi powinna nastąpić „z góry”, przed wysyłką Towaru.

3. „za pobraniem” - za dodatkową opłatą wskazaną w rozdz. III powyżej dopuszcza się płatność kurierowi podczas odbioru Towaru.

4. Warunkiem otrzymywania dostaw na odroczony termin płatności jest dostarczenie dokumentów poświadczających status Klienta jako przedsiębiorcy (tj. NIP, REGON, KRS - wpis do ewidencji przedsiębiorców) i dobra ocena jego wiarygodności, w szczególności brak zaległości w płatnościach.

V. Realizacja zamówień przez sklep z pucharami.

1. Standardowo Sklep kompletuje dane Zamówienie w dniu jego złożenia i z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 powyżej, dostarcza je Odbiorcy na terenie kraju firmą kurierską, w terminie wynikającym z regulaminu danej firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską (tylko na życzenie Klienta). Standardowo czas dostawy gwarantowany przez firmy kurierskie wynosi 2 dni robocze. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika (firmy kurierskiej, poczty).

2. Przy płatności przelewem typu przedpłata Towar jest wysyłany na adres wskazany w Zamówieniu w dniu uznania rachunku całą kwotą ceny sprzedaży wynikającej z faktury, a w razie wpływu należności po godz. 12:00, w następnym dniu roboczym.

3. Przy płatności „za pobraniem” lub z odroczonym terminem, Towar wysyłany jest w ciągu 72 godzin od złożenia prawidłowego Zamówienia,

4. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadkach:

a) otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia - dotyczy to w szczególności miesięcy kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i grudzień;

b) gdy zawiera ono usługę grawerowania (por. Rozdz. VII „realizacja usług grawerskich”);

c) kiedy jest ono bardzo złożone.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia Klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności wobec Sklepu.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia Towaru w terminie oraz za szkody powstałe w transporcie - wynikające z przyczyn niezawinionych przez Pucharowo.PL.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego.

1. Zamówienia za pośrednictwem Internetu składać można po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu: www.Pucharowo.PL

2. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania zamieszczonego w nim zatowarowania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.

5. Zamówienia w Sklepie składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 6. Klient składa (kompletuje) Zamówienie wybierając Towar z oferty znajdującej się na stronie Sklepu po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka" obok zdjęcia produktu. Skompletowanie całego Zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie".

7. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby zaproponować osobno (e-mail) produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie Zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.

8. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt 7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do Zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.

9. Postanowienia niniejszego rozdziału w zakresie sprzedaży przez Internet znajdują pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami niniejszych Warunków Współpracy.

VII. Realizacja zleceń grawerskich, subligraf, krążków sublimacyjnych, nadruków na ceramice i innych usług.

1. Czas realizacji Zamówień z usługą grawerską wynosi standardowo 1-3 dni roboczych plus czas dostawy, od momentu potwierdzenia Zamówienia i ustaleń dostarczenia potrzebnych załączników. Czas ten może się wydłużyć w przypadku kumulacji dużej ilości zleceń lub wysokiego stopnia trudności Zamówienia.

2. Usługi grawerskie mogą być wykonywane według projektów zamieszczonych w Katalogu albo na podstawie projektów graficznych przysłanych od Klientów lub projektów tworzonych przez grafików Pucharowo.PL za dodatkowa opłatą. Wszelkie projekty przysyłane przez Klientów powinny być sporządzone w programie COREL DRAW, na bazie szablonów produktów grawerowanych. Pliki z projektami powinny zawierać czcionki zamienione na krzywe i zapis w formacie czytanym przez COREL DRAW - cdr, cmx, pliku z Adobe Ilustrator w formacie pdfx 2001, czcionka w krzywych, bez kompresji. W przypadku usługi LUXORJET ( kolorowy nadruk na szkle) akceptowane są także pliki: TIFF, BMP, JPG, PSD, w rozdzielczości min 800 x 800 pikseli i 300 dpi.

3. Teksty grawerek przyjmowane są w formie elektronicznej - pliki tekstowe: doc, docx. txt itp. Nie akceptujemy plików Open Office lub w treści e-maila.

 4. Szczegółowe instrukcje przygotowania projektów graficznych, opis technik mogą być przesłane Klientom przez konsultanta obsługującego Zamówienie - zapotrzebowanie należy składać na: [email protected]

5. Do ceny usługi doliczana jest opłata za opracowanie graficzne, w przypadku gdy: a) Klient zleca wykonanie projektu grafikom Sklepu od podstaw; b) dokonuje się przeróbki grafiki rastrowej na wektorową (przeróbka zdjęcia na bryły) tak, żeby było możliwe wykonanie jej w dobrej jakości przy użyciu grawera laserowego; c) należy wykonać bardziej skomplikowaną obróbkę zdjęć na potrzeby nadruków np. wycięcie postaci ze zdjęcia i umieszczanie ich na innym tle, łączenie dwóch zdjęć, usuwanie obiektów lub defektów ze zdjęć; d) projekt przysłany przez Klienta nie spełnia wskazanych wyżej w pkt 2 i 3 warunków technicznych i istnieje konieczność przerobienia grafiki; Klient będzie za każdym razem informowany (e-mail, telefon) o naliczeniu tej opłaty.

6. Sklep zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich korekt technicznych w zleceniu w przypadkach, gdy z doświadczenia Sklepu wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi.

7. Opracowanie grafiki z logo Klienta nie obejmuje stworzenia form malarskich, graficznych, samego logotypu, logo, czy innego znaku towarowego (utworu) dla Klienta. Sklep może przyjąć Zamówienie w tym zakresie w warunkach ustalanych indywidualnie.

 8. Po opracowaniu grafiki, projekt wysyłany jest pocztą elektroniczną do potwierdzenia przez Klienta (oprócz prostych projektów tabliczek do pucharów). Klient zobowiązany jest odesłać pocztą zwrotną (e-mail) pisemną akceptację projektu lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie. Brak akceptacji albo złożenia uwag w terminie 2 dni roboczych traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z realizacji Zamówienia. W takim przypadku Zamówienie nie będzie realizowane, a Sklep zwróci kwotę wpłacona przez Klienta na poczet ceny usługi.

9. UWAGA - wizualizacje trofeów z usługą grawerską, nadrukiem i sublimacją przedstawione na stronie internetowej oraz projekty wysłane w formie elektronicznej mogą nieznacznie odbiegać wyglądem, kolorystyką od finalnego produktu.

10. UWAGA - w przypadku trofeów, które zostały spersonalizowane tj. wykonano na nich nadruk, grawer lub w inny sposób trwale zmieniono ich wygląd na podstawie Ustawy Dz. U. 2014 poz. 827 Art. 38 punkt 1 i 3 informujemy, że od momentu akceptacji projektu i rozpoczęcia realizacji zlecenia nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przysługuje natomiast możliwość reklamacji produktów wykonanych niezgodnie z projektem. 

Klauzula dotycząca praw autorskich.

Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta przez Pucharowo.PL stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie Pucharowo.PL Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza (egzmeplarzy) utworu, zgodnie z art. 52 wymienionej wyżej ustawy. Pucharowo.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta. Składając Zamówienie wykonania usługi zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Pucharowo.PL jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej wskutek realizacji Zamówienia według projektu Klienta, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Pucharowo.PL od tych roszczeń i/lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym także pokryje koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

 

VIII. Reklamacje.

1. Z uwagi na możliwości uszkodzenia zawartości przesyłki wynikające z winy przewoźnika, każdorazowo, kiedy otrzymują Państwo przesyłkę prosimy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy dotarły puchary, medale bądź szklane trofea  inne trofea sportowe w nienaruszonym stanie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Klient powinien otworzyć paczkę przy kurierze, a w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej.

2. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 7 dni od daty wysyłki towaru. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości.

3. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 30 dni. 

4. Zwrot reklamowanego Towaru należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną w Sklepie za reklamacje: [email protected]

5. Przesyłki zwrotne Towaru do Sklepu Puchary i Medale - Pucharowo.PL dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane (przesyłki pobraniowe będą odsyłane do adresata).

6. Towar odsyłany do Sklepu z Pucharami musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów które w skutek złego zabezpieczenia uległy uszkodzeniu podczas transportu będą odrzucane.

7. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego w szczególnych przypadkach może on wydłużyć się do 30 dni roboczych. Brak odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie należy uznać za jej uwzględnienie.

8. W przypadku realizacji zamówienia na statuetki szklane i medale, które zostały spersonalizowane (nadruk, grawer), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tylko możliwość reklamacji na zakupiony towar i wykonane usługi.

9. Usługi naniesienia grawerowania lub nadruków dyskwalifikują towar z możliwości reklamowania. Wyjątkiem jest popełnienie błędu przez Sklep przy realizacji projektu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Klienta.

10. Zwrot pieniędzy następuje na konto podane przez klienta w mailu informacyjnym o zwrocie towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej lub zwrotu paragonu. 

IX. Postanowienia końcowe.

1. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sklep na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i usunięcia ich z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Sklepem a Klientem zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Współpracy stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują zasad dokonywania zakupów w Sklepie i punktach Sprzedaży przez konsumentów do których stosuje się w szczególności przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 X. Ważne informacje.

Wysyłka towaru następuje po dokonaniu zapłaty lub za pobraniem. W przypadku zamówień indywidualnych, spersonalizowanych (medale odlewane, szkła, grawerowanie) realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy na trofea spersonalizowane, statuetki, trofea szklane, medale odlewane, puchary z grawerem, spółdzielnia zwraca tylko 10% wartości zakupu całej transakcji. Projekty graficzne wykonujemy po otrzymaniu płatności za zamówienie.

Koszt wysyłki kurierem to 18,75 zł za każde 5 kg. Koszt przesyłki za pobraniem to 28,75 zł za każde 5 kg. Termin realizacji zamówienia to 4-5 dni roboczych liczone od momentu zaakceptowania projektu oraz dokonania opłaty. Zamówienia wykonywane poniżej 3 dni roboczych wykonywane są w usłudze express. Usługa express to dopłata 30% do wartości zamówienia, a w przypadku medali odlewanych dopłata 50%.

W przypadku statuetek szklanych powyżej 10 szt. termin realizacji jest ustalany indywidualnie. W przypadku skomplikowanych projektów graficznych i dużego obłożenia produkcji zastrzegamy sobie prawo wydłużenia realizacji zamówienia.

Termin realizacji odlewów to 10-21 dni roboczych. Darmowa dostawa trofeów występuje gdy wartość zamówienia przekroczy 700 zł netto i obejmuje wysyłkę tylko jednej paczki do wagi 5 kg po. Darmowa dostawa medali odlewanych po przekroczeniu 2000 zł wartości zamówienia obejmuje wysyłkę tylko jednej paczki do 5 kg. Medale odlewane - czas realizacji liczony od momentu zaakceptowania projektu i dokonania przedpłaty to 10-21 dni roboczych. Czas oczekiwania na wycenę, projekt oraz poprawki graficzne każdorazowo wynosi 2 dni robocze, doba liczona jest do godziny 12:00. Prosimy uwzględnić te terminy w momencie planowania zakupów.

Uwaga : w przypadku produktów, które zostały spersonalizowane tj. wykonano na nich nadruk, grawer lub w inny sposób trwale zmieniono ich wygląd. Zgodnie z przepisami: Ustawy Dz. U. 2014 poz. 827 Art. 38 punkt 1 i 3 informujemy, że od momentu akceptacji projektu i rozpoczęcia realizacji zlecenia nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przysługuje natomiast możliwość reklamacji produktów wykonanych niezgodnie z projektem.

Po akceptacji wyceny i dokonaniu wpłaty następuje przygotowanie projektów graficznych. Projekty poprawiane są do 3 wersji, każda kolejna poprawiana wersja jest dodatkowo płatna w wysokości 49 zł netto. W przypadku rezygnacji z zamówienia po wykonaniu projektu graficzne zlecający wykonanie projektu jest zobowiązany do zapłaty 49 zł netto.

Numer konta bankowego do przelewu : BZWBK: 07 1090 1841 0000 0001 3441 7887.

Dokonując zakupów w sklepie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających wykonane trofea.

Oferta ma charakter poufny, zabrania się ujawniania innym podmiotom pod groźbą kary umownej w wysokości 5000 zł.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji przez Spółdzielnia Socjalna 4SMART, ul. Grochowska 178/184, 04-357 Warszawa, w celach wewnątrzorganizacyjnych i promocyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Pucharowo.PL - najlepszy sklep z pucharami i medalami w Warszawie. W sklepie Pucharowo.PL można kupić lub zamówić statuetki, dyplomy drewniane, dyplomy szklane.  Sklep czynny jest od godziny 9 do 17, na miejscu w sklepie wykonujemy grawerowanie, nadruki, sublimacja.  Dostępny jest duży wybór trofea sportowe szklane, kryształy, medale, postumenty. Nagrody biznesowie w Warszawie - ul. Grochowska 178/184.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium